Piše: C.R.

… za krepitev politične udeležbe muslimanskih skupnosti in izpolnjevanje njihovih verskih zahtev.

Gre za “biser”, ki ga je razkrila spletna stran Fdesouche in ki ponovno razkriva celoten prepad, ki ločuje bruseljske tehnokrate od evropskega ljudstva.

Evropska komisija proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) Sveta Evrope je v dokumentu (https://www.fdesouche.com/wp-content/uploads/2022/02/CoEECRIReco5Musulmans.pdf) z dne 1. marca 2022 ocenila in 47 državam članicam Sveta Evrope podala 60 priporočil za boj proti “protimuslimanskemu rasizmu”.

V nadaljevanju se lahko spomnimo na ukrepe evropskih institucij v zvezi z vsemi vprašanji, povezanimi z “vključevanjem” in favoriziranjem vsega, kar ni evropsko, na našem ozemlju.

Kaj je Svet Evrope?

Svet Evrope je glavna organizacija za človekove pravice na celini. Ima 47 držav članic, vključno z vsemi članicami Evropske unije. Vse države članice Sveta Evrope so podpisale Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, pogodbo o varstvu človekovih pravic, demokracije in pravne države. Evropsko sodišče za človekove pravice spremlja izvajanje konvencije v državah članicah.

Njegov sedež je v Strasbourgu, v Palais de l’Europe. Ni neposredno povezano z Evropsko unijo in ga ne smemo zamenjevati z njenimi institucijami […].

ECRI je organ Sveta Evrope, odgovoren za boj proti rasizmu, rasni diskriminaciji, ksenofobiji, antisemitizmu in nestrpnosti v širši Evropi […] Vsaka država članica Sveta Evrope imenuje osebo za člana ECRI. […]

Splošno politično priporočilo ECRI št. 5 (revidirano) o preprečevanju rasizma in diskriminacije muslimanov ter boju proti njima – sprejeto 8. decembra 2021 z datumom objave 1. marca 2022

I.Preambula

[…] ob opozarjanju, da so judovstvo, krščanstvo in islam skozi stoletja vplivali drug na drugega in na evropsko civilizacijo, ob upoštevanju pozitivnega prispevka islama k razvoju evropskih družb, katerih sestavni del je; […].

ob opozarjanju, da morajo države članice spodbujati vključevanje novih članov v svoje družbe kot del dvosmernega procesa in zagotavljati vključevanje svojega raznolikega in že dolgo uveljavljenega prebivalstva, da bi pomagale zmanjšati rasistične, diskriminatorne ali ksenofobne odzive v nekaterih delih družbe kot odgovor na ozračje, ki ga ustvarja boj proti terorizmu ali verskemu ekstremizmu, ali ob soočanju z izzivi naraščajočih migracij; […].

z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja splošno povečanje zlorab na podlagi spola, ki so jim izpostavljene muslimanske ženske, zlasti kadar javno izražajo svojo vero; […].

ob ugotovitvi, da se internet vse bolj uporablja za širjenje sovraštva in predsodkov do muslimanov ter da družbena omrežja niso učinkovito ukrepala, da bi preprečila to nevarno zlorabo svojih platform;

ob poudarjanju, da je raznolikost veroizpovedi prednost v pluralistični družbi in da je načelo večverske in medkulturne družbe neločljivo povezano z željo verstev po soobstoju v družbah, katerih del so; […].

II.Zgodovina in kontekst

[…] 2. Evropske družbe so sestavljene iz bogatega kulturnega tkiva, ki temelji na različnih etničnih, verskih, zgodovinskih in filozofskih elementih, muslimani pa so sestavni del teh družb, v katerih so že stoletja spoštovani in prispevajo svoj delež. Kljub temu se je od leta 2000 pojavila nujna potreba po konceptualizaciji novih izzivov pri preprečevanju rasizma in diskriminacije muslimanov ter boju proti njima. Te potrebe so se povečale po terorističnih napadih Al Kaide 11. septembra 2001, nedavnem povečanem toku migrantov, vključno z muslimanskimi, v Evropo ter vzponu ksenofobnih in ultranacionalističnih populističnih strank in gibanj. […]

I.Zgodovinski pregled

3.Zgodovina muslimanov in islama v Evropi je del zgodovine Evrope; je tako zapletena kot dolga. Islam, judovstvo in krščanstvo imajo iste korenine in nosijo skupne vrednote. Te povezave se odražajo v zgodovini samih držav članic Sveta Evrope. V nekaterih državah so stiki z muslimani in islamom stari že več stoletij. V drugih je to razmeroma nova izkušnja. Muslimanske skupnosti so v številnih državah članicah manjšina, v drugih pa večina. Kljub temu so islam in muslimanske skupnosti del evropske zgodovine. […]

29.Nacionalne vlade so kljub zakonom, ki ščitijo svobodo združevanja, uvedle omejitve za muslimanske akterje civilne družbe, vključno s prisilnim zaprtjem. Kot je bilo omenjeno v zvezi s sumljivimi skupnostmi, ti ukrepi včasih niso podprti z verodostojnimi dokazi. Zaprtje – ali grožnja zaprtja – lahko neupravičeno omejuje svobodo združevanja muslimanskih skupnosti in njihovo sposobnost vključevanja v državljansko udeležbo. […]

III. Priporočila A.

Politični ukrepi in institucionalno usklajevanje

7.[…] Zagotovite, da bodo vse politike enakosti, vključno s politikami za boj proti rasizmu in diskriminaciji muslimanov, upoštevale medsektorskost;

8.Ozaveščati javne organe, da bodo pozorni na vse strukturne oblike diskriminacije muslimanov in njihovih skupnosti ter bodo ukrepali proti njim, zlasti na področju izobraževanja, zaposlovanja, stanovanj, dostopa do blaga in storitev, dostopa do javnih prostorov in svobode gibanja ; […].

B.Preprečevanje

15.Spremljajte javne politike za razvoj dejavnosti, ki spodbujajo vključujoče in vključujoče predstavitve muslimanov v družbi, ter spodbujajte oblikovalce politik, da zagotavljajo enakost, cenijo raznolikost, podpirajo pozitivne interakcije in aktivno državljanstvo ter sodelujejo pri oblikovanju svojih politik ; […].

21.Zagotoviti, da lahko pripadniki muslimanske vere nediskriminatorno uveljavljajo svojo pravico do svobode veroizpovedi, vključno z zagotavljanjem, da trenutna praksa organov zagotavlja ustrezno izpolnjevanje verskih zahtev te skupine, da bi jih po potrebi zaščitili pred posredno diskriminacijo ;

22.Posebno pozornost nameniti položaju muslimank, ki so lahko zaradi svojega spola, vere ter narodne ali etnične pripadnosti žrtve medsektorske diskriminacije, ter sprejeti posebne in učinkovite ukrepe za zagotovitev njihove vključenosti; […].

25.Preveriti, ali imajo predpisi, ki jih urejajo ali sprejemajo organi kazenskega pregona, negativen učinek na muslimane [ …].

26.Vzpostaviti pravila za internetna podjetja, vključno z družbenimi omrežji […], da vzpostavijo učinkovite sisteme za odkrivanje in odstranjevanje spletnega sovražnega govora proti muslimanom, […] in sodelujejo z družbenimi omrežji pri razvoju pobud, zlasti na področju izobraževanja, ki bi lahko pomagale pri širjenju uravnoteženih zgodb o muslimanih in islamu na platformah družbenih omrežij ;

27.Na lokalni, regionalni in nacionalni ravni zagotoviti usposabljanje uslužbencev organov pregona, tožilcev, sodnikov in drugih akterjev v pravosodju za boj proti rasizmu, usmerjenemu proti muslimanom, in njegovo preprečevanje, vključno s prepoznavanjem in evidentiranjem sovražnih kaznivih dejanj, motiviranih proti muslimanom, v obliki, ki jo evropske in druge mednarodne organizacije priznavajo kot dobro prakso;

28.Spodbujanje poučevanja o raznolikosti muslimanskih življenjskih slogov in zgodovine ter o pozitivnem prispevku muslimanskih posameznikov, skupnosti in kulture k evropskim družbam ter vključitev uravnotežene in objektivne predstavitve zgodovine islama v Evropi v učne načrte, učbenike in digitalna orodja, pri čemer je treba zagotoviti, da ne bo izkrivljenih razlag verske in kulturne zgodovine ter zaznav sovražnosti do posameznih verskih, etničnih in kulturnih skupin; […].

31.Oblikujejo ustrezne in učinkovite izobraževalne strategije in dejavnosti, ki spodbujajo razumevanje vsebine rasizma in diskriminacije proti muslimanom ter izpodbijajo protimuslimanske posplošitve, in sicer z (i) izobraževanjem učencev o rasizmu in diskriminaciji proti muslimanom, (ii) preprečevanjem protimuslimanskega rasizma s pomočjo izobraževanja ter (iii) odzivanjem na protimuslimanske incidente;

32.zagotovijo, da se ukrepi za ozaveščanje o rasizmu in diskriminaciji muslimanov izvajajo pri vseh ustreznih predmetih za učence v formalnem in neformalnem izobraževanju, vključno z izobraževanjem odraslih in učiteljev, na način, ki je primeren starosti; […].

34.Spodbujati razpravo med medijskimi delavci o njihovi vlogi pri preprečevanju rasizma in diskriminacije muslimanov ter boju proti njima in o njihovi posebni odgovornosti v zvezi s tem glede na podobo, ki jo ustvarjajo o islamu in muslimanskih skupnostih, ter predvsem o njihovi dolžnosti, da o svetovnih dogodkih, vključno z vsemi oblikami terorizma, poročajo tako, da ne spodbujajo predsodkov in stereotipov proti muslimanom ter na splošno omogočajo vpogled v bogato raznolikost življenja muslimanov in še posebej muslimank;

35.Podpirati dejavnosti nevladnih organizacij, ki imajo pomembno vlogo v boju proti rasizmu in diskriminaciji muslimanov ter spodbujajo spoštovanje raznolikosti, ter ustvariti odprt in demokratičen prostor, v katerem lahko te organizacije pri ustreznih državnih organih, regionalnih in lokalnih organih ter drugih zasebnih akterjih spodbujajo različne vidike rasizma in diskriminacije muslimanov; […].

38.storiti vse potrebno za povečanje politične udeležbe muslimanskih skupnosti, zlasti na regionalni in lokalni ravni , pa tudi na nacionalni in evropski ravni; […].

C.Zaščita

[…] 42.Odpraviti diskriminatorne pravne ali upravne ovire pri gradnji objektov za čaščenje, ki so v skladu z islamskimi praksami in pogrebnimi obredi

43.Zagotoviti, da muslimanska verska oblačila ne bodo služila kot izgovor za neupravičeno različno obravnavo, zlasti v zvezi z muslimankami, in sicer z vzpostavitvijo pravega ravnovesja med posameznikovo svobodo izražanja vere in prepričanja ter zakonito svobodo, ki je v demokratični družbi potrebna v javnem interesu v skladu s členom 9(2) Evropske konvencije o človekovih pravicah; […].

D.Izvajanje/izvrševanje zakonodaje

[…] 50.Zagotoviti, da bo zakonodaja določala, da rasistična motivacija, vključno s protimuslimansko, predstavlja oteževalno okoliščino za vsa dejanja, ki se kaznujejo po kazenskem pravu; […].

 

Ta članek je bil prvič objavljen na portalu BREIZH-INFO , našem partnerju v EVROPSKEM MEDIJSKEM SODELOVANJU.

 

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj